Випуск 1
       Випуск 2
       Випуск 3


GoogleВ.Карпов, Д.Табачник
Військова символіка держави

З початком формування української державності наприкінці XX ст. погляди провідних політичних та громадських діячів у питанні впровадження державних символів базувалися на історичних традиціях. Державний прапор та державний герб України мають глибоке історичне коріння. Саме жовто-блакитні кольори прапора та герб князя часів Київської Русі Володимира Великого - тризуб - у свідомості українського народу ототожнюються з існуванням держави із назвою Україна. Не випадково у часи радянської влади в Україні не тільки заборонялося, а й переслідувалося використання цих символів у громадському, особистому чи політичному житті. Наявність таких символів, а ще більше їх носіїв та прихильників, свідчить про існування у суспільстві прагнень до національної державності. Із набуттям незалежності стало цілковито зрозумілим обрання синьо-жовтого прапора та тризуба символами Української держави.
 Становлення державної військової символіки відбувалося за ініціативи громадських рухів, науковців та розуміння військовиками того незаперечного факту, що символіка війська не тільки тісно пов'язана з державною символікою, а й в основі своїй має базуватися на її принципах і відображати передусім належність війська своїй державі й відданість тим завданням, які покладаються державою на армію. Військова символіка формувалася в часи складного процесу державного та військового будівництва. Як і сама держава, що утворилася на уламках Радянського Союзу, так і армія в один момент не могли зламати напрацьовані та впроваджувані роками традиції використання символів і стати на позиції державної самобутності. Однак слід зазначити, що у процесі опрацювання символіки військових формувань за основу правили класичні закони геральдики та інших спеціальних історичних дисциплін, кращі зразки минулого, які відповідали давньому корінню українського народу.
 За порівняно короткий історичний період військова символіка набула доволі сталого розвитку. Вона постійно перебувала у полі зору керівників держави й впроваджувалася у життя війська відповідними державними актами.Особливий період розвитку військової символіки припав на час діяльності Президента України Леоніда Кучми. У цей період було опрацьовано основний зміст символіки, закладено підвалини її подальшого розвитку, що й відбулося за Президента України Віктора Ющенка, який своїм указом затвердив символіку Збройних Сил України і поставив цим крапку в копіткій роботі з розробки та опрацювання системи військових символів держави.
 Слід зазначити, що історіографія військової символіки є доволі опрацьованою передусім спеціалістами й деякою мірою науковцями. Останнім часом у спеціалізованих виданнях, таких як "Знак" Українського геральдичного товариства та "Військово-історичний альманах" Центрального музею Збройних Сил України, публікуються статті про окремі напрацювання в галузі військової символіки. Вагомим внеском у пропагування досягнень військової символіки є доробок Української академії геральдики, товарного знаку та логотипу, яка разом з Українським науковим товариством геральдики і вексилологїї підготувала кілька спеціальних випусків "Вісника" про символіку Збройних Сил України та Державної прикордонної служби.
 У публікаціях фахівців Воєнно-геральдичної служби Генерального штабу Збройних Сил України, реформованої згодом у відділ військової символіки, О. Муравйова, М. Чмира, М. Слободянюка висвітлено процеси становлення різних видів символіки української армії. Символіку Служби безпеки України досліджував С. Граб, а символіку Державної прикордонної служби - А. Мороїд.
 Історичні аспекти військової символіки України розглянуто у працях В. Бузала, М. Дмитрієнко, М. Битинського, Б. Якимовича, В. Гриневич, Л. Гриневич, Ю. Савчука, Ж. Денисенко, О. Кучерука, В. Манзуренка, Я. Семотюка, М. Царенка. Історіографію цього питання поповнила книга В. Карпова та Д. Табачника "Українська військова символіка".
 У пропонованому виданні автори значну увагу приділили історичним передумовам сучасної військової символіки України, зародженню й розвитку символіки збройних формувань держави у новітній період. У книзі розглядаються питання розвитку військового прапорництва, української фалеристики, становлення символіки Збройних Сил України, Внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України, Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України, а також Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.
 Символіка всіх військових формувань висвітлюється в одному виданні вперше, і цей досвід, на думку авторів, буде сприяти цілісному уявленню та осмисленню різних аспектів процесу означення військової діяльності в державі. Більшість атрибутів військової символіки, а особливо у період становлення воєнної організації держави, не зберігається, і після застосування їх зникає та стає набутком історії. Так сталося з символікою Національної гвардії України, яка існувала до 1998 р. Якщо укази Президента України, накази міністрів відповідних відомств і служб про запровадження нагород, прапорів, штандартів та нагрудних і нарукавних знаків зберігаються в архіві, то знаки початкового періоду вже ввійшли в історію й збереглися завдяки зусиллям працівників Центрального музею Збройних Сил України та у приватних зібраннях. Публікація символіки у цій книзі є також способом введення до наукового обігу інформації про її існування.
 Автори сподіваються, що дана праця спонукає науковців до подальших досліджень та допоможе їм у проведенні копіткої роботи з вивчення військової історії України, слугуватиме також засобом популяризації військової служби та основою проведення військово-патріотичної роботи.
 Книгу можна придбати у магазинах видавництва "Либідь".